Leerlab

Voor wie is dit arrangement bedoeld?

Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die binnen hun eigen groep niet voldoende uitgedaagd worden. Deze leerlingen zijn snel van begrip, nieuwsgierig, leergierig en hebben een brede algemene kennis. Ze hebben meestal voldoende aan een korte instructie om aan het werk te gaan. Het is ook mogelijk dat deze kinderen juist moeite hebben om aan het werk te gaan en begeleiding nodig hebben omdat ze onderpresteren. Het leerteam (hoog)begaafdheid heeft een aanzet gemaakt tot een visie over de aanpak van (hoog)begaafdheid binnen onze stichting.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

In principe gaat het om een groep leerlingen van één school. Het kunnen leerlingen zijn vanuit groep 5 t/m 8. Combinatiegroepen vanaf groep 5 zijn eventueel ook mogelijk. Een voorwaarde is, dat deze leerlingen in een groep van 6 tot 8 leerlingen kunnen functioneren en niet belemmerd worden door ernstige gedrags- of sociaal-emotionele problematiek.

Voorwaarden voor deelname

  • Een groep bestaat uit 6 tot 8 leerlingen.
  • Leerkrachten en IB-ers van de leerlingen zijn betrokken en houden regelmatig contact.
  • De BPO-er kan de leerlingen werk meegeven voor in de klas. De leerlingen moeten dan wel voldoende tijd krijgen om dit te kunnen maken door andere leerstof te beperken.
  • De school stelt een lesruimte beschikbaar met een digi-bord.

Werkwijze

De school selecteert in overleg met het Expertisecentrum een groep leerlingen op basis van een aantal criteria. De BPO-er geeft gedurende een heel schooljaar les aan deze leerlingen. Het Expertisecentrum levert de benodigde materialen en kan voor consultatie geraadpleegd worden. De BPO-er is een dagdeel per week aanwezig en begeleidt maximaal twee groepen.

Wat moet de basisschool aanleveren?

De aanmeldingsprocedure voor Leerlab verloopt niet via Kindkans zoals bij onze andere arrangementen.

De directeur geeft aan dat de school van het Leerlab gebruik wil maken, en dient vervolgens zelf voor de financiering te zorgen. De aanvraag voor Leerlab doet een school in het voorafgaande schooljaar.

De scholen maken bijvoorbeeld gebruik van subsidiegelden uit de Verordening Lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLoA) of van subsidiegelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Zie de flyer voor meer informatie.