Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs is een actueel thema. Burgerschapsonderwijs zou op doelgerichte en samenhangende wijze actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Daarbij gaat het om de volgende punten:
● bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens en het handelen naar deze basiswaarden op school;
● ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen in staat stellen deel uit te maken van en een bijdrage te leveren aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving;
● bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid en de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.
De wereldburgers van Innoord maken de toekomst. Zij dragen op duurzame wijze bij aan een schone, veilige en prettige leef- en leeromgeving voor zichzelf en voor anderen. Daarbij kunnen zij met de juiste kennis en competenties een stevige basis leggen voor deelname aan de democratische samenleving, waarbinnen vrijheid, gelijkheid en solidariteit de basis vormen.

In onderstaande Padlet is relevante informatie en tools opgenomen voor onderwijspersoneel om aan de slag te gaan met burgerschapsonderwijs.